Колл - борбор: 105; 1209

Жалпы маалымат

2023-жылдын 31-октябрына карата акционердик капиталдын түзүмү

Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги - 60, 34%

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги - 33,33%

Жеке адамдар - 1,48%

Башка юридикалык жактар - 4, 85%

2023-жылдын 31-октябрына карата уставдык капитал 7 982 717 265 сомду түздү, номиналдык наркына бөлүнгөн 1,6549 сом, анын ичинде 4 823 668 005 жөнөкөй акция.